نام استاد: مفید شاطری

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: mshateri@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/shateri

فایل رزومه: دانلود رزومه


نام واحد: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه جغرافیا

تلفن : 602

فاکس:

محل کار:

اخرین وضعیت:

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه مشاوره دانشجویی حضور ئر معاونت آموزشی حضور ئر معاونت آموزشی
یکشنبه مشاوره دانشجویی جلسات گروه تحقیق و پژوهش درس جغرافیای روستایی ایران
دوشنبه درس روش تحقیق جلسات دانشکده مشاوره
سه شنبه مدیریت روستایی جلسات شورای اموزشی دانشگاه حضور در معاونت آموزشی درس مبانی کوچ نشینی(دانشگاه فرهنگیان)
چهارشنبه درس مدیریت راهبردی توسعه روستایی حضور در معاونت آموزشی مشاوره
پنج شنبه