مفید شاطری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۰جغرافیا- انسانی اقتصادیاصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۷۶جغرافیا و برنامه ریزی روستایی عشایرفردوسی مشهد
دکترای تخصصی۱۳۸۲جغرافیا و برنامه ریزی روستاییفردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجند گروه جغرافیاهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

- مدیریت گروه جغرافیا سه دوره

- معاونت آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از تاریخ 30/7/93 تا کنون

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

روش تحقیق در جغرافیا

مکاتب و نظریه های در جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

سوابق پژوهشی

- کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خرااسن جنوبی

- برگزاری کارگاه سند خوانی ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

 نماینده انجمن توسعه روستایی ایران در خراسان جنوبی

- عضو انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران