پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۲ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱ارزیابی میزان آسیب پذیری روستاییان شهرستان بیرجند در مقابل خشکسالی و عوامل موثر بر آنعلیجان کیانیکارشناسی ارشداستاد مشاور۱۴ بهمن ۱۴۰۲
۲بررسی عوامل موثر بر تغییر معیشت خانوارهای روستایی استان خراسان جنوبیمهدی عباس زادهکارشناسی ارشداستاد مشاور۱۴ بهمن ۱۴۰۲
۳تحلیل اثر بخشی اعتبارات خرد بر پایداری اقتصاد خانوارهای روستایی( مورد مطالعه دهستان القورات، شهرستان بیرجندمحمدحسن نوائیکارشناسی ارشداستاد مشاور۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۴پیامد های اقتصادی - اجتماعی خانه های دوم بر وضعیت خانوار های روستایی (شهرستان فردوس )عاطفه جلوگیرکارشناسی ارشداستاد راهنما۲۵ دی ۱۴۰۲
۵بررسی و تحلیل آثار پروژه های اجرا شده در کانون های عشایری از منظر معیشت پایدار(مورد مطالعه شهرستان درمیان)ازاده خسروی گزیککارشناسی ارشداستاد راهنما۲۵ دی ۱۴۰۲
۶تاثیر اعتبارات بهسازی مسکن برکیفیت زندگی خانوارهای روستایی (مورد مطالعه بخش گزیک شهرستان درمیان )رسول پارسائیکارشناسی ارشداستاد راهنما۱۸ دی ۱۴۰۲
۷عوامل موثر بر تاب آوری اقتصادی خانوارهای روستایی در برابر مخاطره خشکسالی (مورد مطالعه: بخش سده شهرستان قاینات)طاهره غلامیکارشناسی ارشداستاد راهنما۲۶ شهریور ۱۴۰۲
۸آثار اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی کارخانه سیمان باقران بر محدوده پیرامونی در بخش گزیکمسعود خواجویکارشناسی ارشداستاد راهنما۲۵ بهمن ۱۴۰۱
۹تاثیراعتبارات بهسازی مسکن برکیفیت زندگی خانوارهای روستایی (موردمطالعه بخش مرکزی شهرستان درمیان )مریم زارعیکارشناسی ارشداستاد مشاور۱۸ بهمن ۱۴۰۱
۱۰نقش دانش بومی در مدیریت منابع آب مورد مطالعه دهستان شاسکوه شهرستان زیرکوهفاطمه مرادیکارشناسی ارشداستاد راهنما۲۸ آذر ۱۴۰۱
۱۱شناخت دانش بومی معماری مساکن روستایی با تاکید بر جنبه های زیست بوم سازگار(مورد مطالعه: شهرستان درمیان)محمد رحمانیکارشناسی ارشداستاد راهنما۳۰ آبان ۱۴۰۱
۱۲اثر اقتصادی کار زنان در بخش صنایع دستی بر اقتصاد خانوارهای روستایی با تأکید بر سوزن دوزی مورد مطالعه: شهرستان ایرانشهر)محمد بهروزیکارشناسی ارشداستاد راهنما۳۰ شهریور ۱۴۰۱
۱۳سنجش احساس امنیت اجتماعی و اقتصادی در روستاهای مرزی بخش سنگان شهرستان خوافجلیل تیموریکارشناسی ارشداستاد راهنما۲۸ شهریور ۱۴۰۱
۱۴تاثیرات اقتصادی- اجتماعی وقف در توسعه ی نواحی روستایی شهرستان خوسفپریسا قربانیکارشناسی ارشداستاد مشاور۲۹ دی ۱۴۰۰
۱۵طراحی الگوی پارادایمی وقف مشارکتی در فضاهای روستایی(مورد مطالعه: بخش قهستان شهرستان درمیان)حجت غلامی فردکارشناسی ارشداستاد راهنما۱۵ دی ۱۴۰۰
۱۶پیامدهای اقتصادی و اجتماعی احیای قنوات در توسعه نواحی روستایی، مورد مطالعه، پروژه های بسیج سازندگی در شهرستان بیرجندمحمد حبیب زادهکارشناسی ارشداستاد راهنما۳۰ شهریور ۱۴۰۰
۱۷اثرات زیست‌محیطی، اقتصادی واجتماعی چاه‌های عمیق ونیمه عمیق بر سکونت‌گاه‌های روستایی دشت سدهعباس قدیریکارشناسی ارشداستاد راهنما۱۷ شهریور ۱۴۰۰
۱۸اثرات اقتصادی_اجتماعی و زیست محیطی احداث پاالیشگاه گاز فجر شهرستان جم بر نواحی روستاییپارسا پاشاییکارشناسی ارشداستاد راهنما۱۷ تیر ۱۳۹۹
۱۹تحلیل زبانی و ادبی متون تعزیه در خراسان جنوبی بر اساس سبک شناسی لایه ایحسین زنگوئیدکتریاستاد مشاور۱۳ بهمن ۱۳۹۸
۲۰بررسی تاثیر محصول استراتژیک زرشک در پایداری اقتصادی و اجتماعی سکونت گاه های روستایی (مورد مطالعه شهرستان زیرکوه)فاطمه رسولی بقالکارشناسی ارشداستاد مشاور۰۱ بهمن ۱۳۹۸