نام استاد: سیدمحمد رضوی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: razavi1213@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/smrazavi

فایل رزومه:


نام واحد: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه حقوق

تلفن : 534

فاکس:

محل کار:

اخرین وضعیت:

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه متون فقه 1 حقوق مدنی 4
یکشنبه
دوشنبه حقوق مدنی 6
سه شنبه حقوق مدنی 6
چهارشنبه اصول فقه 1
پنج شنبه