برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان حقوق جزای اختصاصی (۱) جرایم علیه اموال و مالکیت
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۳۰۷
عنوان مقدمه علم حقوق
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان حقوق جزای عمومی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان ائین دادرسی کیفری ( ۲ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: کلاس۳۰۶
عنوان کار تحقیقی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: کلاس۳۰۶
عنوان حقوق جزای اختصاصی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان حقوق جزای اختصاصی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حقوق جزای عمومی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان ائین دادرسی کیفری ( ۱ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان کارتحقیقی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان جرم شناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حقوق جزای اختصاصی ( ۱ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: کلاس۳۰۶، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان حقوق جزای اختصاصی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان مقدمه علم حقوق
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان حقوق جزای عمومی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان ائین دادرسی کیفری ( ۲ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: کلاس۳۰۶
عنوان کار تحقیقی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان جرم شناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان حقوق جزای اختصاصی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان حقوق جزای عمومی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان ائین دادرسی کیفری ( ۱ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان کارتحقیقی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان جرم شناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان حقوق جزای اختصاصی ( ۱ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: کلاس۳۰۶، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان حقوق جزای اختصاصی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان مقدمه علم حقوق
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان حقوق جزای عمومی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان ائین دادرسی کیفری ( ۲ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: کلاس۳۰۶
عنوان جرم شناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان حقوق جزای اختصاصی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان حقوق جزای اختصاصی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان حقوق جزای عمومی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان ائین دادرسی کیفری ( ۱ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان حقوق جزای اختصاصی ( ۱ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: کلاس۳۰۶، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان حقوق جزای اختصاصی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان مقدمه علم حقوق
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۲
عنوان حقوق جزای عمومی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۳۱۲
عنوان ائین دادرسی کیفری ( ۲ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: کلاس ۳۰۸
عنوان جرم شناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان حقوق جزای اختصاصی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان حقوق جزای عمومی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۸
عنوان ائین دادرسی کیفری ( ۱ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان حقوق جزای اختصاصی ( ۱ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: سالن یک، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۳۰۸
عنوان حقوق جزای اختصاصی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۳۰۶
عنوان مقدمه علم حقوق
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حقوق جزای عمومی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ائین دادرسی مدنی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ائین دادرسی کیفری ( ۲ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حقوق جزای اختصاصی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حقوق جزای عمومی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ائین دادرسی مدنی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ائین دادرسی مدنی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ائین دادرسی کیفری ( ۱ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حقوق جزای اختصاصی ( ۱ )
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مقدمه علم حقوق
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حقوق جزای عمومی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ائین دادرسی مدنی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مبانی علم حقوق
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حقوق جزای عمومی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حقوق مدنی ۲ -- اموال ومالکیت
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ائین دادرسی مدنی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حقوق اداری ( کلیات وایران )
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مقدمه علم حقوق
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مبانی علم حقوق
مقطع تحصیلی کارشناسی