ابوالفضل اکبرپور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲عمران -عمران و مهندسی آبفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۷۷عمران- آبفردوسی مشهد
دکتری۱۳۸۶عمران- آبفردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
بیرجندعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۲

سوابق اجرایی

•   عضو و نایب رئیس هیات اجرایی مسکن شهرک فرهیختگان دانشگاه بیرجند از سال ۹۲ تا ۹۸

 •    عضو کمبسیون تخصصصی دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند سال ۹۶ تا ۹۸
•    عضو هیات ممیزه دانشگاه بیرجند از سال ۹۸
•    عضو کمیته فضای سبز دانشگاه بیرجنداز سال ۹۸
•    عضو کمیته نشر دانشگاه بیرجند از سال ۹۸
•    عضو کمیته تصفیه خانه  آب دانشگاه بیرجند از سال ۹۸
•    مسئول راه اندازی وتجهیز ازمایشگاه هیدرولیک دانشگاه بیرجند
•    عضو کمیته تحقیقات شرکت آب وفاضلاب روستایی از سال ۸۴ تا کنون
•    ناظر علمی جداسازی آب شرب از فضای سبز استان از سال ۸۴ تاکنون
•    •     ناظر علمی استانداری خراسان جنوبی در طرحهای آبی
•     ناظر موقت معاونت شهرداری شهر مشهد در جمع آوری آبهای سطحی
•    مسئول واحد هیدرولوژی شرکت خدمات مهندسی آب و خاک  خراسان
•    ناظر آب وفاضلاب روستائی  استان خراسان جنوبی از سال ۸۴ تا کنون
•    ناظر منابع طبیعی در بخش آبخیزداری استان خراسان جنوبی سال ۸۲
     عضو کمیته تحقیقات  شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی

     عضو کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای استان خراسان جنوبی

مسئول مرکز کامپیوتر دانشکده کشاورزی سال ۷۸
    معاون گروه مهندسی آب
   مدیر گروه مهندسی آب

    دبیر همایش مدل سازی و فناوریهای جدید در مدیریت آب – آبان ۹۷- دانشگاه بیرجند
    دبیر علمی سمپوزیم ملی قنات بلده فردوس- خرداد ماه ۹۸- دانشگاه بیرجند

پژوهشگر برتر استان خراسان جنوبی، ۱۳۹۲.
پژوهشگر برتر دانشگاه ۱۳۹۵

پژ.هشگر برتر دانشگاه ۱۳۹۷
استاد نمونه دانشگاه ۱۳۹۵
استاد نمونه دانشگاه ۱۳۹۷.

پژوهشگر برتر دانشگاه ۱۳۹۸

  مکانیک خاک

مکانیک سیالات

 هیدرولیک

 هیدرولیک انهار

طراحی ساختمانهای انتقال آب

هیدرولوژی تکمیلی

سنجش از دور وGIS

 آبهای زیرزمینی تکمیلی

ماشین های آبی

سیستمهای انتقال آب (مکانیک)

مهندسی آب وفاضلاب

 

آبهای زیرزمینی

هیدرولوژی

جی ای اس و سنجش از دور

المانهای محدود یا روشهای عددی

سوابق پژوهشی

 

 

دبیر همایش مدل سازی و فناوریهای جدید در مدیریت آب – آبان ۹۷- دانشگاه بیرجند
    دبیر علمی سمپوزیم ملی قنات بلده فردوس- خرداد ماه ۹۸- دانشگاه بیرجند

هیات تحریه نشریه علمی - پژوهشی مهندسی آب و محیط زیست

هیات تحریه مجله Water Harvesting

عضو انجمن سطوح آبگیر باران

عضو انجمن هیدرولیک ایران