احمد امیرابادیزاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۶فیزیکبیرجند
کارشناسی ارشد۱۳۷۳حالت جامدقاعد اعظم اسلام آباد
دکترای تخصصی۱۳۸۳فیزیک حالت جامددانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه فیزیکعضو هیات علمی - استادرسمی قطعیتمام وقت۲۸