عباس عابدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۵فیزیک، دبیریبیرجند
کارشناسی ارشد۱۳۷۲فیزیک، هسته ایفردوسی مشهد
دکترای تخصصی۱۳۸۵فیزیک، گرایش نجوم و اخترفیزیکشیراز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیأت علمیرسمی قطعیتمام وقت۳۰

سوابق اجرایی

ریاست دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 معاون دانشجویی دانشگاه بیرجند

 یک دوره مدیر گروه فیزیک دانشگاه بیرجند

 یک سال سرپرست دانشگاه فرهنگیان بیرجند

مدیر رصدخانه دکتر مجتهدی دانشگاه بیرجند

معاون اداری و مالی دانشگاه

مدیر رصدخانه دکتر مجتهدی  

۱- الکترودینامیک

۲- موضوعات ویژه نجوم (دوره کارشناسی ارشد)

۳- فیزیک نجومی (دوره کارشناسی ارشد)

۴- موضوعات ویژه نجوم (دوره دکتری)

۵- نسبیت عام ۱

۶- فیزیک سیاه چاله ها 

تدریس اکثر دروس دوره کارشناسی فیزیک

سوابق پژوهشی