برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان شیمی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: کلاس۱۰۱، درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، حل تمرین(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: کلاس۱۰۱
عنوان شیمی عمومی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: کلاس۱۰۱، درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، حل تمرین(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: کلاس۱۰۱
عنوان اصول صنایع شیمیایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: کلاس۱۰۳، درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان اصول صنایع شیمیایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: کلاس۱۰۳، درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳
عنوان شیمی صنعتی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۴۰۱، درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، حل تمرین(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۴۰۱
عنوان کارآموزی تابستانی گزارش نویسی و سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: کلاس۱۰۱، درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، حل تمرین(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: کلاس۱۰۱
عنوان طراحی واکنشگاههای شیمیایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۳:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۵، درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان کارآموزی تابستانی گزارش نویسی و سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: کلاس ۱۰۸، درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: سه، حل تمرین(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: کلاس ۱۰۸
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان اصول صنایع شیمیایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: کلاس۱۰۳، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳
عنوان شیمی صنعتی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۴۰۱، درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲، حل تمرین(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۴۰۱
عنوان شیمی صنعتی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲، حل تمرین(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: کلاس ۱۰۲
عنوان کارآموزی تابستانی گزارش نویسی و سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی تکنولوژی نفت
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱
عنوان شیمی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: کلاس ۱۰۹، درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۹، حل تمرین(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ز مکان: کلاس ۱۰۹
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان شیمی صنعتی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: کلاس۱۰۱، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: چهار، حل تمرین(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: کلاس۱۰۱
عنوان شیمی صنعتی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: چهار، حل تمرین(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: کلاس۱۰۱
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان اصول صنایع شیمیایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: کلاس۱۰۳، درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳
عنوان شیمی صنعتی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: کلاس۱۰۱، درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳، حل تمرین(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: کلاس۱۰۱
عنوان کارآموزی تابستانی گزارش نویسی و سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان سمینارموضوع روز
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی صنعتی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳، حل تمرین(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: کلاس۱۰۳
عنوان کارآموزی تابستانی گزارش نویسی و سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی تکنولوژی نفت
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲
عنوان طراحی واکنشگاههای شیمیایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، درس(ت): پنج شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱
عنوان شیمی عمومی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: چهار، حل تمرین(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان اصول صنایع شیمیایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۴۰۱، درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۴۰۳
عنوان شیمی صنعتی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۴۰۵، حل تمرین(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۹
عنوان شیمی صنعتی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، حل تمرین(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۴۰۴
عنوان کارآموزی تابستانی گزارش نویسی و سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: چهار، حل تمرین(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳
عنوان شیمی عمومی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: کلاس ۲۰۳، درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۲۰۳، حل تمرین(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: کلاس ۲۰۳
عنوان طراحی واکنشگاههای شیمیایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان شیمی صنعتی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳، حل تمرین(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲
عنوان شیمی صنعتی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳، حل تمرین(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳
عنوان شیمی صنعتی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی تابستانی گزارش نویسی و سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۴۰۲، حل تمرین(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ۴۰۲
عنوان طراحی واکنشگاههای شیمیایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: چهار، درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان اصول صنایع شیمیایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳
عنوان شیمی صنعتی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱
عنوان شیمی صنعتی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی صنعتی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱
عنوان شیمی صنعتی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی تکنولوژی نفت
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۴۰۱
عنوان طراحی واکنشگاههای شیمیایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۴۰۱، درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: چهار
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
عنوان اصول صنایع شیمیایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳
عنوان شیمی صنعتی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۴۰۲، حل تمرین(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲
عنوان شیمی صنعتی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳، حل تمرین(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان اصول صنایع شیمیایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲
عنوان سمینارموضوع روز
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی صنعتی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: چهار، درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳
عنوان شیمی صنعتی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۴۰۱، درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۴۰۱
عنوان شیمی تکنولوژی نفت
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۴
عنوان طراحی واکنشگاههای شیمیایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳، درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: چهار
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: دو
عنوان اصول صنایع شیمیایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: کلاس۱۰۱، درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱
عنوان شیمی صنعتی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳، درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۴۰۱
عنوان شیمی صنعتی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: کلاس۱۰۱، درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۴۰۲
عنوان طراحی واکنشگاههای شیمیایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، درس(ت): دو شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): سه شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
عنوان اصول صنایع شیمیایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ف مکان: کلاس۱۰۱، درس(ت): چهار شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳
عنوان شیمی صنعتی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۴۰۸
عنوان شیمی صنعتی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ز مکان: کلاس۱۰۱، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: دو
عنوان شیمی و تکنولوژی نفت
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲
عنوان شیمی۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: سه، درس(ت): دو شنبه ۱۷:۰۰-۱۹:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان اصول صنایع شیمیایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳، درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱
عنوان شیمی صنعتی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۴۰۲
عنوان شیمی صنعتی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: دو، درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۴۰۳
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان اصول صنایع شیمیایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ز مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: چهار
عنوان شیمی صنعتی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: چهار
عنوان شیمی صنعتی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ف مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: چهار
عنوان شیمی و تکنولوژی نفت
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: ۴۰۳
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصول صنایع شیمیایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی صنعتی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی صنعتی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی تکنولوژی نفت
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصول صنایع شیمیایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی صنعتی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی صنعتی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصول صنایع شیمیایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی صنعتی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی صنعتی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی تکنولوژی نفت
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصول صنایع شیمیایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی صنعتی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی صنعتی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصول صنایع شیمیایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی صنعتی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی تکنولوژی نفت
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی عمومی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصول صنایع شیمیایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی صنعتی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی صنعتی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی عمومی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی صنعتی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی صنعتی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصول صنایع شیمیایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی صنعتی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی صنعتی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصول صنایع شیمیایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی صنعتی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی عمومی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصول صنایع شیمیایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی صنعتی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی صنعتی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصول صنایع شیمیایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی صنعتی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی صنعتی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی عمومی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی صنعتی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی عمومی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی عمومی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصول صنایع شیمیایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی صنعتی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی عمومی۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان گرافیک ونقشه خوانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصول صنایع شیمیایی
مقطع تحصیلی کارشناسی