زهرا علیزاده بیرجندی

سوابق اجرایی

مسئول پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه بیرجند و مرکز نشر