علی اشرفی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹مهندسی منابع طبیعییزد
کارشناسی ارشد۱۳۸۴سنجش از دور و GISشهید بهشتی
دکتری۱۳۹۷سنجش از دورتهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجند،گروه جغرافیاعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۹

سوابق اجرایی

عنوان درس

مقطع درس

فناوری های جغرافیایی در برنامه ریزی روستایی ( GIS)

کارشناسی ارشد

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در جغرافیای سیاسی

کارشناسی ارشد

نقشه برداری

کارشناسی

مبانی زمین شناسی

کارشناسی

اصول سنجش ازدور

کارشناسی

تحلیل فضایی

کارشناسی

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی شهری . روستایی

کارشناسی

مبانی محیط زیست

کارشناسی

کارتوگرافی

کارشناسی

سنجش از دور در زمین شناسی

کارشناسی

کامپیوتر در جغرافیا

کارشناسی

کاربرد عکسهای هوایی وماهواره ای

کارشناسی

مبانی ژئومورفولوژی ساختمانی، مبانی ژئومورفولوژی دینامیک و ژئومورفولوژی ایران 

کارشناسی

زمین درفضا

کارشناسی

متون زبان خارجه در جغرافیای انسانی

کارشناسی

جغرافیای آبها، جغرافیای خاکها، جغرافیای زیستی

کارشناسی

کارگاه برنامه ریزی شهری ومنطقه ای

 

کارشناسی

  • عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند از سال 86 تاکنون
  • معاون اداری و مالی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از سال 90 تا 93
  • نماینده دانشگاه بیرجند در کمیته کارشناسی مطالعات طرح جامع سامانه اطلاعات جغرافیایی استان خراسان جنوبی