علی اشرفی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹مهندسی منابع طبیعییزد
کارشناسی ارشد۱۳۸۴سنجش از دور و GISشهید بهشتی
دکتری۱۳۹۹سنجش از دور و GISتهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجند،گروه جغرافیاعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۳

سوابق اجرایی

کارشناس نظارت بر سواحل و سازه های دریایی، سازمان بنادر و دریانوردی به مدت سه سال

معاون اداری و مالی دانشکده ادبیات و علوم انسانی به مدت سه سال

معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از بهار ۱۴۰۱ - ادامه دارد

عنوان درس

مقطع تدریس

فناوری های جغرافیایی در برنامه ریزی روستایی ( GIS)

کارشناسی ارشد

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در جغرافیای سیاسی

کارشناسی ارشد

کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی پیشرفته در مخاطرات محیطی

کارشناسی ارشد

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی پیشرفته در برنامه ریزی روستایی

کارشناسی ارشد

هوشمندسازی و مهندسی مخاطرات محیطی

کارشناسی ارشد

تحلیل فضایی سیاست های عمومی با استفاده از GIS

کارشناسی ارشد

پیش بینی و هشدار مخاطرات زلزله

کارشناسی ارشد

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مخاطرات محیطی

کارشناسی ارشد

مدل ها و تکنیک های برنامه ریزی روستایی

کارشناسی ارشد

نقشه برداری

کارشناسی

مبانی زمین شناسی

کارشناسی

اصول سنجش ازدور

کارشناسی

تحلیل فضایی

کارشناسی

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی شهری . روستایی

کارشناسی

مبانی محیط زیست

کارشناسی

کارتوگرافی

کارشناسی

سنجش از دور در زمین شناسی

کارشناسی

کامپیوتر در جغرافیا

کارشناسی

کاربرد عکسهای هوایی وماهواره ای

کارشناسی

مبانی ژئومورفولوژی ساختمانی، مبانی ژئومورفولوژی دینامیک و ژئومورفولوژی ایران 

کارشناسی

زمین درفضا

کارشناسی

   
   
   

عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند از سال ۸۶ تاکنون

نماینده دانشگاه بیرجند در کمیته کارشناسی مطالعات طرح جامع سامانه اطلاعات جغرافیایی استان خراسان جنوبی

عضو هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خراسان جنوبی

عضو شورای راهبردی مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه بیرجند

عضو نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

عضو هیات نظارت بر ششمین دوره انتخابات نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی

استاد مشاور کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی،( کانون خوشنویسی) دانشگاه بیرجند

ناظر بر آموزش الکترونیکی پردیس علوم رفتاری و پردیس علوم پایه دانشگاه بیرجند

عضو شبکه کارشناسان و اعضای هیأت علمی همکار با هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خراسان جنوبی

مسئول آزمایشگاه سنجش از دور و GIS گروه جغرافیا

سنجش از دور

سیستم اطلاعات جغرافیایی

هوشمند سازی مخاطرات

تحلیل های فضایی

زمین آمار

پهباد و DGPS

سوابق پژوهشی

- تجربه زیستی کارآفرینی دانشجویان موفق جغرافیا 1400

- شناسایی فرصت های کارآفرینانه در حوزه پهپاد 1401

- معرفی رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 1401

- آشناسی با گرایش های کارشناسی ارشد جغرافیا 1401

- قدرت نقشه و کارتوگرافی مدرن 1401

- جلسه هم اندیشی بررسی تاثیرات و تبعات گرمایش زمین بر گیاهان استراتژیک خراسان جنوبی با همراهی اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی 1402

- کارگاه آشنایی با تهیه طرح های هادی روستایی و گزارش های مرتبط 1402

- متاورس و آینده آموزش در این حوزه، دانشگاه فرهنگیان 1402

 

عضو پیوسته انجمن سنجش از دور و GIS ایران

عضو پیوسته انجمن سنجش از دور زمین شناختی