حسین بارانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیافدانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۳مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیافدانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتری۱۳۹۰مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیافدانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده هنرعضو هیات علمی گروه آموزشی فرش- طراحی و چاپ پارچهرسمی قطعیتمام وقت۱۶

سوابق اجرایی

 1. مدیر گروه گروه فرش  ۱۳۹۱- ۱۳۹۲
 2. معاون مدیر کل امور آموزشی دانشگاه  ۱۳۹۶-۱۳۹۲
 3. رئیس دانشکده هنر ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱

 

 •  بهبود شرایط رنگرزی الیاف طبیعی با مواد رنگزای طبیعی و شیمیایی
 • شناسایی مواد رنگزای طبیعی جدید و بهینه سازی فرایند رنگرزی الیاف طبیعی با این مواد رنگزا
 • بهبود خواص الیاف طبیعی به کمک عملیات تکمیلی
 • سنتز نانوذرات روی ساختار الیاف به منظور کسب خواص مختلف از قبیل ضدباکتری و ...
 • تولید نانو الیاف به منظور کاربردی های خاص

 

برنامه آموزشی، پژوهشی و حضور در نیمسال دوم سال تحصیلی ۴۰۱-۴۰۲

 • عضو شورای کار آفرینی دانشکده هنر  ۱۳۹۲-۱۳۹۰
 • مدیر داخلی فصلنامه نگارینه هنر اسلامی ۱۳۹۲-۱۳۹۴
 • عضو هیات تحریریه نشریه علمی- ترویجی نگارینه هنر اسلامی ۱۳۹۰ تا کنون
 • دبیر علمی همایش ملی فرش خراسان جنوبی ۱۳۹۴
 • دبیر چهارمین همایش ملی باستان شناسی ۱۳۹۷

- شیمی و فناوری رنگ

- فیزیک رنگ

-رنگرزی سنتی

- رنگرزی شیمیایی

- علوم الیاف

سوابق پژوهشی

- دبیر علمی همایش ملی فرش خراسان جنوبی

- دبیر چهارمین همایش ملی باستان شناسی

- سردبیر و مدیر مسئول دوفصلنامه رجشمار

- عضو هیات تحریریه دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی