حسین بارانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۹۰مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیافدانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده هنرعضو هیات علمی - رئیس دانشکده هنررسمی قطعیتمام وقت۱۱

سوابق اجرایی

 1. مدیر گروه گروه فرش  1391- 1392
 2. معاون مدیر کل امور آموزشی دانشگاه  1396-1392
 3. رئیس دانشکده هنر 1396 تا کنون

 

 •  بهبود شرایط رنگرزی الیاف طبیعی با مواد رنگزای طبیعی و شیمیایی
 • شناسایی مواد رنگزای طبیعی جدید و بهینه سازی فرایند رنگرزی الیاف طبیعی با این مواد رنگزا
 • بهبود خواص الیاف طبیعی به کمک عملیات تکمیلی
 • سنتز نانوذرات روی ساختار الیاف به منظور کسب خواص مختلف از قبیل ضدباکتری و ...
 • تولید نانو الیاف به منظور کاربردی های خاص
 • عضو شورای کار آفرینی دانشکده هنر  1392-1390
 • مدیر داخلی فصلنامه نگارینه هنر اسلامی 1392-1394
 • عضو هیات تحریریه نشریه علمی- ترویجی نگارینه هنر اسلامی 1390 تا کنون
 • دبیر علمی همایش ملی فرش خراسان جنوبی 1394

- رنگرزی سنتی

- رنگرزی شیمیایی

- علوم الیاف

سوابق پژوهشی

- دبیر علمی همایش ملی فرش خراسان جنوبی

ساعات حضور