علی بهنام فرد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۸۷مهندسی معدن- فرآوری مواد معدنیصنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
دکتری۹۲مهندسی معدن- فرآوری مواد معدنیصنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجند- دانشکده مهندسیهیئت علمی گروه مهندسی معدنرسمی آزمایشیتمام وقت۸

سوابق اجرایی

فرآوری مواد معدنی

هیدرومتالورژی

فلوتاسیون

طراحی و تحلیل آزمایش ها

مدیریت زیست محیطی فرآیندهای معدنکاری

فرآوری مواد معدنی

هیدرومتالورژی

فلوتاسیون

طراحی و تحلیل آزمایش ها

مدیریت زیست محیطی فرآیندهای معدنکاری