زهرا احمدی بروغنی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۷۸کامپوتر_ نرم افزارشفیلد انگلستان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجند_ پردیس مهندسی _ گروه مهندسی کامپیوتررسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیریت گروه کامپیوتر در ۵دوره