زهرا احمدی بروغنی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۷۸کامپوتر_ نرم افزارشفیلد انگلستان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجند_ پردیس مهندسی _ گروه مهندسی کامپیوتررسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیریت گروه کامپیوتر در ۵دوره 

برنامه کاری هفتگی

  ۶--۸۸ --۱۰۱۰ --۱۲۱۲ --۱۴۱۴ --۱۶۱۶ --۱۸۱۸ --۲۰
شنبه حضور در اتاق  ( از ۹ )رفع اشکال دورکاری  ( الی ۹ )مبانی کامپیوتر و برنامه سازی(۳,۰۰),گروه ۱, (۱۰۳)* شروع فرد دورکاری  مطالعه دورکاری  
یک شنبه تحلیل و طراحی سیستم ها(۳,۰۰),گروه ۱, (۲۰۶) شروع زوجپایگاه داده ها(۳,۰۰),گروه ۱, (۲۰۶) شروع زوججلسه گروه   مطالعه دورکاری  
دوشنبه مبانی کامپیوتر و برنامه سازی(۳,۰۰),گروه ۱, (۲۰۶) شروع فردبرنامه سازی پیشرفته(۳,۰۰),گروه ۲, (۲۰۶) شروع فرد  دورکاری تهیه محتوا درسی , مطالعه  
سه شنبه حضور در اتاق  ( از ۹ )رفع اشکال دورکاری  ( الی ۹ )حضور در اتاق   تحلیل و طراحی سیستم ها(۳,۰۰),گروه ۱, (۲۰۶)* شروع زوجرفع اشکال دورکاری 
چهارشنبه حضور در اتاق  ( از ۹ )رفع اشکال دورکاری  ( الی ۹ )برنامه سازی پیشرفته(۳,۰۰),گروه ۲, (۲۰۶)* شروع زوجپایگاه داده ها(۳,۰۰),گروه ۱, (۲۰۶)* شروع فرد   دورکاری تهیه محتوا  
پنج شنبه  رفع اشکال ومطالعه دورکاری   مطالعه مقالات مرتبط دورکاری