جواد چزگی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۸مهندسی آبخیزداریدانشگاه تربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۹۵مهندسی آبخیزداریدانشگاه یزد