مهدی دستورانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴مهندسی آبدانشگاه بیرجند
کارشناسی ارشد۱۳۸۶علوم ومهندسی آب - سازه های آبیشیراز
دکتری۱۳۹۵علوم و مهندسی آب- سازه های آبیفردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۳

سوابق اجرایی