حسین اقدامی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۶دبیری ریاضیدانشگاه بیرجند
کارشناسی ارشد۱۳۶۸ریاضی - جبرفردوسی مشهد
دکترای تخصصی۱۳۸۰ریاضی - جبرفردوسی مشهد

ساعات حضور

همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۳ دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی .