جواد اطمینان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴آمارشیراز
کارشناسی ارشد۱۳۷۷آمارشهید بهشتی
دکتری۱۳۸۸آمارشهید بهشتی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
پردیس علوم پایه- گروه آمارهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۷

سوابق اجرایی

مدیر گروه ۹۸-۹۴