جواد اطمینان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴آمارشیراز
کارشناسی ارشد۱۳۷۷آمارشهید بهشتی
دکتری۱۳۸۸آمارشهید بهشتی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
رسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر گروه 98-96