ملیحه فلکی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰ترویج و آموزش کشاورزیبیرجند
کارشناسی ارشد۱۳۸۴ترویج و آموزش کشاورزیتهران
دکترای تخصصی۱۳۹۰ترویج و آموزش کشاورزیتهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده کشاورزیعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۹