حسین فرزانه پور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۶معارف اسلامی و علوم سیاسیدانشگاه امام صادق(ع)
کارشناسی ارشد۱۳۶۹معارف اسلامی و علوم سیاسیدانشگاه امام صادق(ع)
دکترای تخصصی۱۳۸۳علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۳۵

سوابق اجرایی

۱- معاون آموزشی دانشکده هنر

۲- ریاست دانشکده هنر

۳- ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۴- مدیر گروه علوم سیاسی

۵- عضویت در هیات جذب دانشگاه

۶-عضویت در کارگروه صلاحیت عمومی هیات جذب دانشگاه

۷-عضویت در کمیسیون ماده یک آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی

۸-نماینده اعضای هیات علمی دانشکده در کمیته ترفیع دانشکده

۹- معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

۱- پژوهشگر نمونه اساتید بسیجی

۲-رتبه اول پایان نامه دکتری در جشنواره فردوسی

۱- دروس تخصصی اندیشه سیاسی غرب الف وب

۲- دروس تخصصی اندیشه سیاسی اسلام و ایران

۳- دروس تخصصی حوزه انقلاب اسلامی

۴- دروس تخصصی حوزه حقوق اساسی و حقوق بین الملل

۱- ریاست دانشکده های هنر و ادبیات و علوم انسانی به مدت ۱۰ سال

۲- معاونت آموزشی دانشکده هنر ۲ سال

۳- مدیر گروه علوم سیاسی از سال ۹۶ تا کنون

۱- اندیشه سیاسی غرب

۲- اندیشه سیاسی اسلام و ایران

۳- انقلاب اسلامی ایران

۴- حقوق اساسی

سوابق پژوهشی

۱- برگزاری چند کارگاه تخصصی در حوزه حقوق شهروندی

۱- عضویت در کمیته علمی همایش های مختلف

۲- عضویت در کمیته اجرایی همایش های مختلف

۱- عضویت در انجمن علمی علوم سیاسی ایران

۲- عضویت در انجمن علمی   کشوری انقلاب اسلامی ایران 

۳- عضویت در انجمن علمی روابط بین الملل ایران

۴- عضویت در انجمن علمی علوم سیاسی شاخه شرق ایران