حسین فضائلی مقیمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶دبیری ریاضیدانشگاه شهید مدنی آذربایجان (دانشگاه تربیت معلم تبریز سابق)
کارشناسی ارشد۱۳۷۸ریاضی-جبردانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتری۱۳۸۲ریاضی-جبردانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۰

سوابق اجرایی

1- معاون گروه ریاضی (1383 تا 1384، 1390 تا 1392، 1396 تا کنون)

2- مدیرگروه ریاضی (1384 تا 1386)

3- معاون اداری و مالی دانشکده علوم (1386 تا 1388)

4-عضو کمیسیون تخصصی علوم پایه (1397 تا کنون)

پژوهشگر برتر دانشگاه (2 دوره)

جبرجابجایی-نظریه کاتگوری - نظریه مشبکه

ریاضی عمومی-مبانی ریاضیات-جبر مقدماتی-جبرپیشرفته-جبرجابجایی-نظریه کاتگوری (رسته)- توپولوژی جبری- هندسه جبری -جبربول- نظریه کدگذاری

ساعات حضور

همه روزه ۸  الی ۱۴