فیصل اطمینان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۹۳فیزیک هسته ایبیرجند

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندهیئت علمیپیمانیتمام وقت۲

سوابق اجرایی

نداشته ام

نداشته ام

فیزیک هسته ای- کوانتوم کرمودینامیک شبکه ای

نداشته ام

فیزیک هسته ای-ذرات بنیادی پدیده شناختی

سوابق پژوهشی