محمد مهدی فیروزآبادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۴فیزیکدانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد۱۳۶۷فیزیک- هسته ایفردوسی مشهد
دکترای تخصصی۱۳۷۶فیزیک - هسته ایMIPT

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیات علمی گروه فیزیکقطعیتمام وقت۳۵