فاطمه یوسف زاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲آماردانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۸۴آمار ریاضیدانشگاه فردوسی مشهد
دکترای تخصصی۱۳۸۷آماردانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۲

سوابق اجرایی

معاون گروه آمار (۱۳۹۲-۱۳۹۴)

مدیر گروه آمار

استنباط آماری

آمار ریاضی

شبیه سازی

محاسبات آماری

ناپارامتری پیشرفته

آمار ریاضی

استنباط آماری

محاسبات آماری

شبیه سازی

ناپارامتری

سوابق پژوهشی

انجمن آمار ایران