فاطمه یوسف زاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲آماردانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۸۴آمار ریاضیدانشگاه فردوسی مشهد
دکترای تخصصی۱۳۸۷آماردانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۵

سوابق اجرایی

معاون گروه آمار (1394-1392)

مدیر گروه آمار   (1400-1398)

نماینده پردیس علوم پایه در سند راهبردی دانشگاه (1400 تا کنون)

عضو حقیقی شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه (1401 تا کنون)

استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی (1402 تا کنون)

معاون آموزشی پردیس علوم پایه  (1402 تا کنون)

 

استنباط آماری پیشرفته

روشهای ناپارامتری پیشرفته

محاسبات آماری پیشرفته

روشهای عددی و شبیه سازی

روشهای چند متغیره

کاربرد آمار در نرم افزارهای  R- SPSS- AMOS

طرح استاندارد سازی فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

طرح ارزیابی درونی گروه آمار

استنباط آماری

روشهای عددی وشبیه سازی

محاسبات آماری پیشرفته

کاربرد کامپیوتر

روشهای چند متغیره

سوابق پژوهشی

عضو کمیته اجرایی اولین سمینار استنباط شواهدی (خرداد 1398)

عضو کمیته اجرایی هفتمین سمینار قابلیت اعتماد و کاربردهای آن (اردیبهشت 1400)

عضو کمیته اجرایی سومین سمینار آموزش آمار (مهر 1400)

عضو کمیته اجرایی هفدهمین کنفرانس آمار ایران (مرداد 1403)

انجمن آمار ایران  -  Iranian Statistical Society