رضا قاضی زاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۱مهندسی الکترونیکدانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۷۵مهندسی مخابراتدانشگاه فردوسی مشهد
دکتری۲۰۰۹مهندسی مخابرات- سیستم های مخابراتی واطلاعاتیJiaoTong University-China

سوابق اجرایی

  • معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر -(1396 - تا کنون)
  • مدیر گروه مخابرات- (1391-1396)
  • مسئول امور پژوهشی دانشکده مهندسی (1380-1382)

 

  • شبکه های مخابراتی
  • فرایند های اتفاقی
  • شبکه های سنسور