ابراهیم غلامی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۱زمین شناسیبیرجند
کارشناسی ارشد۱۳۷۶زمین شناسی - تکتونیکتربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۸۸زمین شناسی - تکتونیکتربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندهیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۱

سوابق اجرایی

- معاون گروه زمین شناسی سالهای  79 - 78

- معاون اداری و مالی دانشکده علوم سالهای 80- 79

- مدیر گروه زمین شناسی از سال  88 تاکنون

سوابق پژوهشی

مجله زمین‌ساخت دانشگاه بیرجند

عضو انجمن زمین شناسی ایران

عضو انجمن زمین‌ساخت و زمین‌شناسی ساختاری ایران

عضو نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی