سعید رضا گلدانی

ساعات حضور

 

۱۰- ۸۲> ۱۲- ۱۰۲>  ۲> ۱۴- ۱۲۲> ۱۶- ۱۴۲> ۱۸- ۱۶۲> ۲۰- ۱۸۲>

شنبه

 حضور

تئوری جامع ماشین‌های الکتریکی

 

 

آزمایشگاه تحلیل سیستم‌های قدرت

 

 

یکشنبه

حضور

مشاوره و رفع اشکال

 

جلسه گروه قدرت

تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۱

 

 

دوشنبه

حضور

مشاوره و رفع اشکال
(با وقت قبلی)

 

 

 

 

 

سه‌شنبه

مشاوره دانشجویان ارشد و دکتری

تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۱

 

 

 

 

 

چهارشنبه

حضور

حضور

 

 

 

تئوری جامع ماشینهای الکتریکی

آزمایشگاه تحلیل سیستم‌های قدرت