حسین حمامی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵کشاورزی زراعت و اصلاح نباتاتدانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۸۸شناسایی و مبارزه با علف های هرزدانشگاه فردوسی مشهد
دکترای تخصصی۱۳۹۳علوم علف های هرزدانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجند- دانشکده کشاورزیعضو هیات علمیپیمانیتمام وقت۶