حسن حسن زاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۰مکانیک سیالاتفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۷۳مکانیک - تبدیل انرژیفردوسی مشهد
دکترای تخصصی۱۳۸۵مکانیک - تبدیل انرژیشهید باهنر کرمان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی - گروه مکانیکعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۶

سوابق اجرایی

 1. مسئول پژوهشی  دانشکده مهندسی ۱۳۷۸
 2. معاونت آموزشی دانشکده مهندسی ۱۳۷۹
 3. مدیر گروه مکانیک   از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱
 4.  مدیر گروه مکانیک از سال ۱۳۹۸ تا کنون
 1. استاد نمونه دانشگاه  بیرجند سالهای  ۱۳۷۶،  ۱۳۷۸،  ۱۳۸۵،  ۱۳۹۰ ، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸
 2. پژوهشگر نمونه دانشگاه بیرجند سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷
 1. جریانهای دوفازی
 2. جریان دوفازی در محیط های متخلخل
 3. پیل های سوختی
 1. عضو هیات عالی نظارت بر امور موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
 2. عضو کمیته ارزیابی علمی تخصصی پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی
 3. عضو کمیته ارزیابی اختراعات بنیاد ملی نخبگان استان خراسان جنوبی
 4. عضو کادر آموزش مهندسین سازمان نظام مهندسی خراسان جنوبی
 1. استاتیک، دینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت، ترمودینامیک، مقدمه ای بر مکانیک سیالات محاسباتی، سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک
 2. مکانیک سیالات پیشرفته، مکانیک محیط های پیوسته، دینامیک گازها، جریانهای دوفازی
 3. جریان دوفازی در محیط های متخلخل، پیل های سوختی