محمود رضا هیهات

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹زمین شناسیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۷زمین شناسی ساختمانی و زمین ساختدانشگاه تربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۸۸زمین شناسی ساختمانی و زمین ساختدانشگاه شیراز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیأت علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۱

سوابق اجرایی

مدیر گروه مهندسی اکتشاف معدن 1380-1382

مسئول آموزش دانشکده علوم

معاون آموزشی دانشکده علوم

استرین -  بافت ساختار - شکستگی 

زمین شناسی ساختاری

زمین ساخت 

ریزساختار

سوابق پژوهشی

برگزاری کارگاه آموزشی تفسیر عکسهای هوایی

مدیر مسئول و عضو هیأت  نویسندگان فصلنامه زمین ساخت

عضو هیأت نویسندگان مجله تکتونیک و ساختار دانشگاه تبریز

انجمن زمین شناسی ایران

انجمن زمین شناسی ساختاری و زمین ساخت ایران