حمید فرخی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸مهندسی برق (مخابرات)دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۷۵مهندسی برق (الکترونیک)دانشگاه علم و صنعت ایران
دکترای تخصصی۱۳۸۵مهندسی برق (مخابرات)دانشگاه ریجاینا

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، گروه مخابراترسمی قطعیتمام وقت۲۴

سوابق اجرایی

مدیریت گروه الکترونیک و مخابرات (1377-1379)

سوابق پژوهشی