هما مالکی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶مهندسی نساجییزد
کارشناسی ارشد۱۳۸۸مهندسی نساجیصنعتی امیرکبیر
دکتری۱۳۹۳مهندسی نساجیصنعتی امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیئت علمیپیمانیتمام وقت

سوابق اجرایی

مسئول هسته کارآفرینی و ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده هنر

 • دریافت بورسیه پژوهشی از موسسه آموزش، تحقیقات و فناوری کشور ترکیه (TUBITAK) ) (۱۳۹۹)
 • برنده بورسیه پژوهشی ملی جمهوری اسلواکی (۱۳۹۹)
 • دریافت گرنت پژوهشی در اولین فراخوان طرح های پژوهشی مشترک ایران-ترکیه (TUBITAK-MSRT) (۱۳۹۹)
 • پژوهشگر برتر جوان دانشگاه بیرجند (۱۳۹۸)
 • برنده بورسیه پژوهشی ملی جمهوری اسلواکی (۱۳۹۸)
 • برنده بورسیه پژوهشی از مؤسسه تبادلات آکادمیک آلمان (۱۳۹۷)
 • دریافت گرنت پژوهشی در دومین فراخوان طرح های پژوهشی مشترک ایران-پاکستان (۱۳۹۷)

رنگرزی طبیعی و شیمیایی

فرش دستباف

خصوصیات فیزیکی-مکانیکی

مواد اولیه

منسوجات سنتی

رنگرزی

علوم الیاف

سوابق پژوهشی

 • کارگاه آشنایی با استانداردهای ملی فرش دستباف (۱۳۹۶)
 • کارگاه آشنایی با فرصت های اخذ بورسیه و گرنت پژوهشی از کشور آلمان (۱۳۹۸)
 • کارگاه آشنایی با هنر پارچه سازی (۱۳۹۸)
 • ویراستار فنی مجله نگارینه هنر اسلامی
 • عضو جامعه متخصصین نساجی