هما ملایی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۹زیست شناسی-علوم جانوریفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۹۱علوم سلولی و مولکولیاصفهان
دکترای تخصصی۱۳۹۶ژنتیک مولکولیتبریز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه زیست شناسی-دانشکده علوم- دانشگاه بیرجندعضو هیئت علمیپیمانیتمام وقت۲

سوابق اجرایی

استاد راهنمای استعدادهای درخشان گروه زیست شناسی از سال 97 تاکنون

استاد راهنمای دانشجویان زیست شناسی ( ورودی 96)

ژنتیک

زیست شناسی سلولی و مولکولی

آمار زیستی

زیست شناسی پرتویی

اصول تحقیق

ژنتیک

زیست شناسی سلولی و مولکولی

آمار زیستی

زیست شناسی پرتویی

اصول تحقیق

سوابق پژوهشی

آشنایی با نرم افزار رفرنس دهی اندنوت