حامد نوروزی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیحقوق
کارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسیتربیت مدرس
دکتریزبان و ادبیات فارسیتربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیات علمیآزمایشیتمام وقت۷

سوابق اجرایی

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی

۱۳۹۷/۹/۲۱

۱۳۹۹/۹/۲۱

 

 

زبانشناسی

زبانشناسی تاریخی

دستور زبان

مدیر گروه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشنامه دفاع مقدس استان خراسان جنوبی

عضو گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

عضو قطب علمی تحقیقات زبان فارسی

زبانشناسی

زبانشناسی تاریخی

دستور زبان

متون کهن

 

ساعات حضور

۸ صبح تا ۳ عصر