علیرضا جانفدا

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵ریاضی محضدانشگاه بیرجند
کارشناسی ارشد۱۳۷۷ریاضی محضدانشگاه صنعتی شریف
دکترای تخصصی۱۳۸۵ریاضی محضدانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجند-دانشکده علوم ریاضی و آمار-گروه ریاضیعضو هیات علمیآزمایشیتمام وقت۱۳

سوابق اجرایی

معاون گروه ریاضی از1390/4/13 تا 1392/3/5

مدیر گروه ریاضی از 1392/3/6 تا 1394/3/9

معاون گروه ریاضی از 1394/3/25 تا 1396/8/26

توابع مختلط

آنالیز ریاضی

توپولوژی

آنالیز حقیقی

آنالیز تابعی

جبرهای باناخ

جبرهای *C و فون نیومن

آنالیز و توپولوژی

جبرهای باناخ