سارا جمهوری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲آمارفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۸۴آمار ریاضیفردوسی مشهد
دکترای تخصصی۱۳۸۸آمارفردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم ریاضی و آمار، گروه آمارهیات علمی گروه آماررسمی قطعیتمام وقت۱۳

سوابق اجرایی

نماینده پژوهشی گروه آمار(۱۳۹۲-۱۳۹۰)

مدیر گروه آمار(۱۳۹۴-۱۳۹۲)

مسئول کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده علوم ریاضی و آمار(اردیبهشت۱۳۹۸ تا بهمن ۱۳۹۸)

نماینده انجمن آمار در دانشگاه بیرجند

استنباط آماری

سریهای زمانی

فرآیندهای تصادفی

نظریه اندازه و احتمال

سوابق پژوهشی

انجمن آمار ایران

ساعات حضور

روز/ساعت ۸-۱۰ ۱۰-۱۲ ۱۲-۲

شنبه

حضور    حضور حضور
یکشنبه حضور   

احتمال ۲ (دکتری)

جلسه گروه
دوشنبه آمار مقدماتی (جامعه شناسی)   حضور حضور
سه شنبه حضور   

احتمال ۲(دکتری)

احتمال ۲(دکتری)
چهارشنبه حضور    حضور حضور