مهناز کدخدا

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۳مهندسی کامپیوتر- نرم افزاردانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۸۰علوم کامپیوتردانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۸مهندسی کامپیوتر- نرم افزاردانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده برق و کامپیوترعضو هیأت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت