مجتبی خلیفه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸تاریخدانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد۱۳۸۰تاریخ ایران دوره اسلامیدانشگاه شیراز
دکتری۱۳۸۵تاریخ ایران دوره اسلامیدانشگاه تربیت مدرس

برنامه کاری هفتگی

  ۶--۸۸ --۱۰۱۰ --۱۲۱۲ --۱۴۱۴ --۱۶۱۶ --۱۸۱۸ --۲۰
شنبهرفع اشکال  ( از ۷ )رفع اشکال حضور در دفتر گروه زبان خارجی با تکیه بر ترجمه متون تاریخی۱(۲,۰۰),گروه ۱, (کلاس ۳۰۸) شروع زوجتاریخ تحولات ایران دردوره سامانیان دیلمیان و غزنویان(۲,۰۰),گروه ۱, (کلاس ۳۰۸) شروع زوجمطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق 
یک شنبهحضور در اتاق  ( از ۷ )نقد وبررسی تاریخ ایران از خلافت عباسی تا سقوط بغداد(۲,۰۰),گروه ۱, (کلاس ۳۰۴) شروع زوجحضور در دفتر گروه حضور در دفتر گروه شناخت و نقد مبانی و مآخذ ایران بعد از اسلام(۲,۰۰),گروه ۱, (کلاس ۳۰۸) شروع زوجراهنمایی پایان نامه دانشجویان ارشد مطالعه و تحقیق 
دوشنبهحضور در اتاق  ( از ۷ )روش تحقیق در تاریخ(۲,۰۰),گروه ۱, (کلاس مجازی در سامانه LMS) شروع زوجحضور در دفتر گروه راهنمایی پایان نامه دانشجویان ارشد تاریخ تحولات ایران در دوره سلجوقیان(۲,۰۰),گروه ۱, (کلاس ۳۰۸) شروع زوجقرائت متون تاریخی به زبان خارجی۲(۲,۰۰),گروه ۱, (کلاس ۳۰۸) شروع زوجمطالعه و تحقیق 
سه شنبهحضور در اتاق  ( از ۷ )فلسفه تاریخ(۲,۰۰),گروه ۱, (کلاس ۳۰۴) شروع زوجحضور در دفتر گروه راهنمایی پایان نامه دانشجویان ارشد مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق 
چهارشنبهحضور در اتاق  ( از ۷ )رفع اشکال حضور در دفتر گروه حضور در دفتر گروه مطالعه و تحقیق راهنمایی پایان نامه دانشجویان ارشد مطالعه و تحقیق 
پنج شنبه