مجتبی خلیفه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸تاریخدانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد۱۳۸۰تاریخ ایران دوره اسلامیدانشگاه شیراز
دکتری۱۳۸۵تاریخ ایران دوره اسلامیدانشگاه تربیت مدرس