محمد خنجری صادق

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۸۱آمارموسسه آمار هند

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم ریاضی و آمار - گروه آمارهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۶

سوابق اجرایی

تدریس در دانشگاه بیرجند از سال ۱۳۷۹ .                   ھمکاری با دانشگاه پیام نور بیرجند بصورت مدعو طی سالھای ۱۳۹۰ - ۱۳۷۹              ھمکاری با دانشگاه فردوسی و پیام نور مشھد بصورت مدعو طی سالھای ۱۳۷۳ - ۱۳۷۰ و ۱۳۷۸-۱۳۷۹                  مدیر گروه آمار دانشگاه بیرجند از بدو تاسیس سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۸۵ و ازسال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲                           معاون گروه آمار دانشگاه بیرجند از سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۸۷                   عضو ھیات تحریریه مجله اندیشه آماری ( ۱۳۹۱-۱۳۹۵)                                  عضو بسیج اساتید دانشگاه بیرجند                مشارکت(به عنوان مدیر گروه) در راه اندازی دوره کارشناسی ارشد آمار دانشگاه بیرجند وپذیرش اولین دوره دانشجویان ارشد آمار از مھر ۱۳۸۱                             مشارکت(به عنوان مدیر گروه) در راه اندازی دوره دکتری آمار دانشگاه بیرجند وپذیرش اولین دوره دانشجویان دکتری آمار از بھمن ۱۳۹۰                            ارتقاء مرتبه علمی از استادیاری به دانشیاری در سال ۱۳۹۱                                                        مامور به خدمت در دانشگاه فردوسی از بھمن ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۴                                       عضو انجمن آمار ایران و انجمن سیستمھای فازی ایران    عضویت در کمیته های علمی دوره های مختلف سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن.

م

- تحلیل بقاء- آمار ریاضی – نظریه تصمیم - مباحث مخصوص ارشد(ترتیبهای تصادفی- قابلیت اعتماد) – استنباط آماری ۱٫۲)(ارشد) - مباحث پیشرفته در نظریه قابلیت اعتماد(دکتری)

تحلیل قابلیت اعتماد سیستمها  کاربرد احتمال در آمار و در قابلیت اعتماد سیستمها  کاربرد داده های ترتیبی در قابلیت اعتماد سیستم ها