عباس خاشعی سیوکی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۳مهندسی آبیاریدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۵مهندسی آبیاری و زهکشیدانشگاه تربیت مدرس
دکتری۱۳۹۰علوم مهندسی آبیاریدانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده کشاورزیمعاون آموزشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیسترسمی قطعیتمام وقت۱۵

سوابق اجرایی

مدیر اجرایی نشریه پژوهش های زعفران از سال ۱۳۹۱ تا کنون

معاون آموزشی دانشکده کشاورزی و دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی از ۹۹/۱/۲۷ تاکنون

مدیر گروه علوم ومهندسی آب از ۹۷/۴/۵ لغایت ۹۹/۲/۱۴

عضو هیات مدیره انجمن آبیاری و زهکشی ایران

معاون گروه علوم و مهندسی آب از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

پژوهشگر برتر دانشگاه بیرجند سال ۱۳۹۴

پژوهشگر برتر دانشگاه بیرجند سال ۱۳۹۷

پژوهشگر برتر استان خراسان جنوبی سال ۱۳۹۷

بهینه سازی در علوم مهندسی آب

شبیه سازی منابع آب زیرزمینی

طراحی سیستم های آبیاری

حرکت آب در محیط متخلخل

سردبیر اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بهمن ۱۳۹۷

سردبیر سومین همایش بین الملی سامانه های سطوح آبگیر بارن بهمن ۱۳۹۳

دبیر اجرایی اولین نشست مدیران گروه های آموزش دانشگاه بیرجند اول دی ماه ۱۳۹۸

بهینه سازی در علوم مهندسی آب

شبیه سازی منابع آب زیرزمینی

طراحی سیستم های آبیاری

 

سوابق پژوهشی

کارگاه مدیریت سبز

دبیر همایش بین الملی سطوح ابگیر باران

دبیر  اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال در بخش کشاورزی

دبیر علمی پنجمین گنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران

عضو هیات تحریریه  نشریه علمی  پژوهش های زعفران

عضو هیات تحریریه  نشریه علمی  زراعت و فناوری زعفران

عضو هیات تحریریه  نشریه علمی آبخوان و قنات

عضو هیات تحریریه  نشریه علمی  WATER HARVESTING RESEARCH

عضو هیات تحریریه  نشریه علمی  روستا و توسعه پایدار فضا

ساعات حضور

تمام روزهای کاری هفته در محل دفتر معاونت آموزشی پردیس امیرآباد