محمد مهدی خطیب

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۵زمین شناسیفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۶۸زمین شناسی- تکتونیکتربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۷۷زمین شناسی- تکتونیکشهید بهشتی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۴۰

سوابق اجرایی

مدیر گروه زمین شناسی: 69 تا 71، 77-82، فروردین 86تا شهریور 86

رییس دانشکده علوم: 71-72

معاون آموزشی  دانشگاه: 71-73

معاون پژوهشی دانشگاه : 74-76

معاون اداری و مالی دانشگاه: 75-75

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه:86 تا 93

عضو هیات ممیزه دانشگاه: 5 سال

عضو هیات اجرایی جذب: 6 سال