برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مقاومت مصالح ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: ۲۱۰، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۱۰
عنوان تحلیل سازه۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: ۲۰۹، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۹
عنوان ریاضیات عالی مهندسیCE۴۰۰۲
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: ۵۰۲ کلاس ارشد، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۵۰۲ کلاس ارشد
عنوان پروژه سازه های فولادی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کاراموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تکنولوژی بتن
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۹
عنوان تکنولوژی بتن
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۲۰۹
عنوان پروژه سازه های فولادی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مقاومت مصالح۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۲۱۰، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۱۱
عنوان تئوری الاستیسیتهCE۴۱۰۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: ۵۰۲ کلاس ارشد، درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۵۰۲ کلاس ارشد
عنوان اصول مهندسی زلزله و باد
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: ۲۱۰، درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۲۰۹
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان تحلیل سازه۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: ۲۰۹، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۹
عنوان پروژه سازه های فولادی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ریاضیات عالی مهندسیCE۴۰۰۲
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۱۰، درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۵۰۲ کلاس ارشد
عنوان پروژه سازه های فولادی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کاراموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان تکنولوژی بتن
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۲۰۹
عنوان تکنولوژی بتن
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۱۰
عنوان پروژه سازه های فولادی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه سازه های فولادی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کاراموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصول مهندسی زلزله وباد
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: ۲۰۹، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۹
عنوان تئوری الاستیسیتهCE۴۱۰۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۲۰۹، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۱۰
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان ریاضیات عالی مهندسی CE۴۰۰۰
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف، درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان تحلیل سازه۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: ۲۱۰، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۱۰
عنوان پروژه تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصول مهندسی زلزله وباد
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: ۲۱۰، درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۹
عنوان دینامیک سازهCE۴۱۰۰
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۱۰
عنوان ریاضیات عالی مهندسیCE۴۰۰۲
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰، درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان پروژه سازه های فولادی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کاراموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان تحلیل سازه۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: ۲۱۰، درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۴۰۹، درس(ت): پنج شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان پروژه سازه های فولادی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه سازه های فولادی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه سازه های فولادی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه سازه های فولادی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه سازه های فولادی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مقاومت مصالح۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۲۱۰، درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۱۰
عنوان اصول مهندسی زلزله وباد
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: ۲۱۰، درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۹، درس(ت): پنج شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
عنوان تئوری الاستیسیتهCE۴۱۰۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان ریاضیات عالی مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
طرح درس کلاس سمعی و بصری
عنوان دینامیک سازه ها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰، درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان تحلیل سازه۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: ۲۰۹، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۱۱
عنوان پروژه سازه های فولادی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصول مهندسی زلزله وباد
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۱۱، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان پروژه سازه های فولادی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه سازه های فولادی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کاراموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تئوری الاستیسیته وپلاستیسیته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۱۱
طرح درس محل برگزاری کلاس سمعی و بصری
عنوان پایداری سازه ها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
طرح درس محل برگزاری کلاس سمعی و بصری
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان پروژه سازه های فولادی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه سازه های فولادی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه سازه های فولادی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه سازه های فولادی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه سازه های فولادی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه سازه های فولادی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کاراموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مقدمه ای برمدل سازی و شبیه سازی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۱۱۱، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۱۱
عنوان پروژه تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
طرح درس توجه: جهت اخذ این درس بایستی فرم آن از سایت دانشکده مهندسی-گروه عمران-فرم ها-دانلود و کامل نموده و پس از تایید استاد مربوطه به مدیر گروه تحویل نمایید
عنوان اصول مهندسی زلزله وباد
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: ۲۰۹، درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۹
عنوان اصول مهندسی زلزله وباد
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: ۲۰۹، درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۴۰۹
عنوان دینامیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان دینامیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان دینامیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ریاضیات عالی مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: ۲۰۹، درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۹
طرح درس قابل اخذ برای دانشجویان ارشد سازه و مدیریت منابع آب
عنوان تئوری الاستیسیته وپلاستیسیته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: ۲۰۹، درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۹
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان تحلیل سازه۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: ۲۱۰، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۹، حل تمرین(ت): پنج شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
عنوان تحلیل سازه۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: ۲۱۰، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۹، حل تمرین(ت): پنج شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان سازه های فولادی۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۴۰۹، حل تمرین(ت): پنج شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان پروژه سازه های فولادی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
طرح درس فقط دانشجویان 89 و ماقبل
عنوان پروژه سازه های فولادی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مهندسی پی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مقدمه ای برمدل سازی و شبیه سازی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مقدمه ای برمدل سازی و شبیه سازی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
طرح درس دکتر مهدی ناصری
عنوان نرم افزارهای مهندسی عمران
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان نرم افزارهای مهندسی عمران
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مقاومت مصالح۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مقاومت مصالح۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مقاومت مصالح۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه سازه های فولادی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه سازه های فولادی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کاراموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مقدمه ای برمدل سازی و شبیه سازی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پایداری سازه ها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰، درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
طرح درس کارشناسی ارشد
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان ریاضیات عالی مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
طرح درس کارشناسی ارشد
عنوان بارگذاری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۹
عنوان بارگذاری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۴۰۹
عنوان سازه های فولادی۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۸
عنوان پروژه سازه های فولادی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): پنج شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
عنوان پروژه سازه های فولادی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه سازه های فولادی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه سازه های فولادی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه سازه های فولادی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه سازه های فولادی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مقدمه ای برمدل سازی و شبیه سازی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: ۴۰۹، درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۲۰۹
عنوان پروژه تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۴۰۹
طرح درس دانشجویان متقاضی اخذ این درس بایستی در بازه حذف و اضافه فرم معرفی را از گروه عمران تحویل گرفته و به امضای استاد مربوطه برسانندو به گروه تحویل دهند
عنوان مقاومت مصالح۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصول مهندسی زلزله وباد
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: ۲۰۹، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۹
عنوان ریاضیات عالی مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰، درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
عنوان تئوری الاستیسیته وپلاستیسیته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان تحلیل سازه۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: ۲۰۹، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۹
عنوان تحلیل سازه۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: ۲۰۹، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۱۰
عنوان سازه های فولادی۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: ۲۰۹، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۱۰
عنوان سازه های فولادی۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: ۲۰۹، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۹
عنوان سازه های فولادی۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۹
عنوان پروژه سازه های فولادی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): پنج شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۹
عنوان پروژه سازه های فولادی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۹
عنوان پروژه تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پایداری سازه ها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۹، درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۴۰۹
عنوان بارگذاری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۱۰
عنوان تکنولوژی بتن
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۱۰
عنوان سازه های بتن ارمه۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: ۲۱۰، درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۷
عنوان سازه های فولادی۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: ۲۰۹، درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۸
عنوان نرم افزارهای مهندسی عمران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۹
عنوان ریاضیات عالی مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۷، درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۳
عنوان تکنولوژی بتن
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۷
عنوان دینامیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: ۲۰۹، درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۹
عنوان دینامیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: ۲۰۹، درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۹
عنوان مقاومت مصالح۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۱۰، درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۴۰۹
عنوان تکنولوژی بتن
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۱۰
عنوان تکنولوژی بتن
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: ۲۰۹
عنوان مهندسی پی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۷:۰۰-۱۹:۰۰ مکان: ۲۰۹
عنوان نرم افزارهای مهندسی عمران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: ۲۰۹
عنوان مقاومت مصالح۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: ۲۱۰، درس(ت): چهار شنبه ۱۷:۰۰-۱۹:۰۰ مکان: ۲۱۰
عنوان مقاومت مصالح ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: ۲۰۲، درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۲
عنوان مقاومت مصالح ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۲، درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان مقاومت مصالح ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۱، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان مهندسی پی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۴
عنوان مقاومت مصالح ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۱، درس(ت): چهار شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: ۲۰۱