حسین کوهستانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹باستان شناسیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۲باستان شناسیدانشگاه تهران
دکتری۱۳۹۵باستان شناسی- دوران تاریخیدانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندمدیر گروه باستان شناسیرسمی قطعیتمام وقت۱۶

سوابق اجرایی

مدیرگروه فرش وصنایع دستی  دانشکده هنر دانشگاه بیرجند از سال 86 تا 88

 معاون آموزشی دانشکده هنر دانشگاه بیرجند از سال 88 تا 89

مدیرپایگاه میراث فرهنگی و گردشگری قلاع تاریخی خراسان جنوبی

عضو شورای مرمتی قلاع تاریخی کشور

 دبیراجرایی همایش ملی هنر اسلامی

عضو کمیته علمی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهر سازی خراسان جنوبی ( 1395)

 مشاور فرهنگی دانشکده هنر از سال 96 تا 97

 دبیر اجرایی چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران

عضو کمیته اجرایی همایش ملی چشم انداز باستان شناسی شمال کشور دردهه آینده

عضو شورای فنی ثبت آثار تاریخی خراسان جنوبی

مدیر گروه باستان شناسی  دانشکده هنردانشگاه بیرجند از سال 90 تا 91

مدیر گروه باستان شناسی از سال 97 تا....

مدیر هسته کار آفرینی دانشکده هنر از سال 95 تا 97

عضو کمیته اجرایی و علمی و داوری همایش باستان شناسی ایران (دست آوردها فرصتها و آسیبها)

دو سال فعالیت در سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی به عنوان کارشناس ثبت  آثار تاریخی و کارشناس پایگاه پژوهشی توس

عضو هیئت مدیره شرکت مرمت بناهای تاریخی پارتیا پاژ

همکاری در امور ستادی پایگاه پژوهشی توس به مدت چهار ماه

عضو کمیته  اجرایی اولین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر اسلامی

عضو کمیته علمی و اجرایی دومین همایش نقش خراسان در شکوفایی هنر اسلامی

 عضو هیات علمی کاوشهای باستان شناسی شهر توس به مدت چهار فصل

عضو هیات کاوشهای باستان شناسی تپه قلعه کهنه مود به مدت سه فصل

عضو هیات کاوشهای باستان شناسی مسجد جامع زوزن به مدت یک فصل

عضو هیات کاوشهای باستا نشناسی تپه سگز اباد قزوین به مدت یک فصل

عضو هیات کاوشهای شهر تون فردوس  به مدت یک فصل در سال 1384

 عضو گروه پژوهشی افغانستان شناسی

عضو هیات علمی همایش ملی باستان شناسی و تاریخ هنر

 عضو هیات علمی همایش ملی معماری و عمران  شهری تربت جام

عضو هسته علمی دانشجویان باستان شناسی دانشگاه تهران

 عضو کمیته اجرایی دومین همایش ملی باستان شناسی ایران

 عضو کمیته اجرایی و علمی سومین همایش ملی باستان شناسی ایران

عضو کمیته راهبردی دانشکده هنر

مدرس گروههای آموزشی هنر و معماری دانشگاههای غیر انتفاعی خیام ، فردوس ، خاوران ، توس و شاندیز مشهد

مدرس گروههای آموزشی هنر در دانشگاه علمی کاربردی  و فرهنگ وهنر مشهد

 مدرس  گروههای آموزشی هنر و معماری در دانشگاه آزاد و سپیده کاشانی بیرجند