اسدا محمود زاده وزیری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیاتفردوسی
کارشناسی ارشد۱۳۷۵ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیاتسیستان و بلوچستان
دكتری حرفه ای۱۳۸۹ریاضی کاربردی - نظریه کنترل و بهینه سازیفردوسی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه ریاضی-دانشکده علوم ریاضی و آماررسمی قطعیتمام وقت۲۲