ریحانه ملکوتی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۵شیمیبیرجند
کارشناسی ارشد۱۳۷۵شیمی معدنیبیرجند
دکترای تخصصی۱۳۸۵شیمی معدنیالزهرا (س)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیِیت علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۱
دانشگاه بیرجندعضو هیِیت علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۱

سوابق پژوهشی

عضو انجمن شیمی ایران