محمد رضا اصغری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹کشاورزی- مهندسی دامپروریزنجان
کارشناسی ارشد۷۶مهندسی کشاورزی- تغذیه دامتربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضوهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۹

سوابق اجرایی

سرپرست واحد دامپروری دانشکده کشاورزی

مدیر گروه علوم دامی 

معاون اداری و مالی(خزانه دار) سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی 

سرپرست واحد دامپروری دانشکده کشاورزی

مدیر گروه علوم دامی 

معاون اداری و مالی(خزانه دار) سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی 

دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه بیرجند به مناسبت مربی نمونه دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند (1384).
دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه بیرجند به مناسبت مربی نمونه دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند (1385).

 دریافت نامه شایسته تقدیر برای کتاب اصول علمی و عملی پرورش زنبور عسل از سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی (واحد سربیشه) در اولین جشنواره انتخاب کتاب سال خراسان جنوبی

تغذیه دام

تشریح و فیزیولوژی دام

فیزیولوژی غدد و اعصاب

مدیریت واحدهای دامپروری

عضو انجمن علوم دامی ایران

عضو انجمن متخصصین علوم دامی خراسان

عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی

پرورش گاو شیری

پرورش زنبور عسل

فیزیولوژی تولید مثل

تشریح و فیزیولوژی دام های اهلی

پرورش ابزیان

فیزیولوزی جانوری

فیزیولوزی اعصاب و غدد

سوابق پژوهشی

گارگاه آموزشی تغذیه گاوشیری- هکاری با جهاد کشاورزی

کارگاه اموزشی مدیریت پرورش زنبور عسل - همکاری با جهاد کشاورزی

کارگاه آموزشی پرورش زنبورعسل- همکاری با دانشگاه کابل افغانستان

کارگاه آموزشی مدیریت پرورش گاو شیری- همکاری با دانشگاه کابل افغانستان

  1. مدیر اجرایی اولین همایش پژوهش های نوین در علوم دامی دانشگاه بیرجند.
  2. مدیر اجرایی دومین همایش پژوهش های نوین در علوم دامی دانشگاه بیرجند

ساعات حضور

تمام وقت