محمدقاسم اکبری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱آمارشهید باهنر کرمان
کارشناسی ارشد۱۳۸۴آمار ریاضیفردوسی مشهد
دکترای تخصصی۱۳۸۸استنباط آماریفردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم ریاضی و آمارهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۳

سوابق پژوهشی