مرتضی قربانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶گیاهپزشکیفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۷۸بیماری شناسی گیاهی - قارچ شناسیفردوسی مشهد
دکترای تخصصی۱۳۹۰بیماری شناسی گیاهی- کنترل بیولوژیکفردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم گروه زیست شناسیعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۵

سوابق اجرایی

۱- معاون مدیر پژوهشی دانشگاه زابل ۸۲-۸۳

۲-مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه زابل ۸۳-۸۶

۳- مدیر گروه گیاهپزشکی دانشگاه زابل ۹۰-۹۲

۴-سرپرست آموزشکده کشاورزی سربیشه ۹۳

۵- سرپرست آموزشکده کشاورزی سرایان ۹۳ تا ۹۷

۶- معاون گروه زیست شناسی ۹۸ -۱۴۰۱

۷- معاون مدیر امور آموزشی دانشگاه ۹۸ -  ۱۴۰۱

۸- مدیر گروه آموزشی زیست شناسی دی ماه ۱۴۰۱-ادامه دارد