مجید رضائی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹آماردانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۷۲آمار کاربردیدانشگاه تربیت مدرس
دکتری۱۳۸۵آمار ریاضیدانشگاه شهید بهشتی