سید موسی موسوی کوهی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵زیست شناسیدانشگاه گیلان
کارشناسی ارشد۱۳۸۷زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهیدانشگاه ارومیه
دکترای تخصصی۱۳۹۴زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهیدانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علومعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۵

سوابق اجرایی

استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی (ورودی ۹۴ و ۹۷)

استاد راهنمای انجمن علمی زیست شناسی

فیزیولوژی گیاهی

رشد و نمو گیاهی

ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان

 

فیزیولوژی  و نمو گیاهی 

سوابق پژوهشی

برگزاری کارگاه کشت بافت گیاهی، در هفته ی پژوهش (سه دوره)